Plan managerial 2015-2016 (2)

                                                                                                                     

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ŞCOALA GIMNAZIALA  “GEORGE VALSAN”

 INDEPENDENTA CĂLĂRAŞI

STR. UNIRII, NR. , TELEFON: 0242-535444

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                    

    Dezbătut şi avizat Iin Consiliul Profesoral din 08.09.2015

        Aprobat  în şedinţa Consiliul de Administraţie din 09.09.2015

        Nr.înreg.                  /09.09.2015

PLAN MANAGERIAL

An şcolar 2015-2016

Sem. I

                      

                       

Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei

1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;

3. Ordine ,notificari M.E.N ;precizari ISJ Calarasi

4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

5.Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;  :

6.Raportul I.Ş.J.  Calarasi, privind starea învăţământului în judeţul Calarasi  în anul şcolar 2013-2014

7.Proiectul de dezvoltare instituțională al Scolii Gimnaziale George Valsan Calarasi , in perioada 2014-2018

8.Acte normative subsecvente Legii educatiei nationale nr 1 din 2011

I. DIAGNOZA ACTIVITATII DIN SCOALA  GIMNAZIALA“GEORGE VALSAN” INDEPENDENTA
I. DIAGNOZA ACTIVITATII DIN SCOALA  GIMNAZIALA ,, GEORGE VALSAN” INDEPENDENTA
ACTIVITATI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE /RESURSE OBS.
Elaborarea rapoartelor didactice individuale Cadrele didactice 30 sep.2015 Rapoarte didactice anuale Fisa postului , fisa de evaluare, documente de proiectare didactica  
Elaborarea rapoartelor comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 30 sep.2015 Rapoartele comisiilor metodice Dosarul comisiei metodice  
Analiza activitatii Consiliului de administratie si evaluarea activitatii membrilor C.A.

Presedintele Consiliului de

Administratie

 7 oct.2015 Proces verbal al sedintei C.A.

Lista atributiilor membrilor C.A.

Dosarul C.A.

Registrul procese verbale C.A.

Anexe

 
Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului secretariat Secretarii scolii 15 oct.2015 Raportul secretarilor scolii

Fisa postului secretar

Program de activitate compartiment secretariat

 
Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului contabilitate Administratorul finanaciar 15 oct.2015 Raportul administratorului financiar

Fisa postului administrator financiar

Program de activitate compartiment  contabilitate 

 
Elaborarea raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2014-2015 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 15 oct.2015 Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2014-2015 Rapoartele comisiilor metodice si compartimentelor  
Validarea Raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2014-2015 Consiliul profesoral 15 oct. 2015

Proces verbal al sedintei

Consiliul profesoral

ROFUIP

Sedinta Consiliul profesoral

 
Analiza si dezbaterea RAEI 2014-2015 Consiliul profesoral 15 oct.2015

Proces verbal al sedintei

Consiliul profesoral

ROFUIP

Sedinta Consiliul profesoral

 
II.DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA , RELATII SISTEMICE 
Obiective:
 1. Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale si orientarea acestora spre obtinerea de rezultate .
 2. Respectarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar si a Regulamentului intern .
Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2015-2016(cf. prevederilor) Directorul 15 sept.2015 Plan managerial 2015-2016

PDI

Plan managerial 2014-2015

 
Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2015-2016semestrul 1 Directorul 15 sept.2015 Plan managerial 2015-2016semestrul 1  Plan  managerial pentru anul scolar -2014-2015  
Revizuirea Regulamentului intern

Directorul

Sefii comisiilor metodice

 15 sept.2015 Regulamentului intern revizuit pe baza propunerilor cadrelor didactice si a parintilor ROFUIP  
Avizarea  Regulamentului intern Consiliul profesoral  15 sept.2015

Proces verbal al sedintei

Consiliul profesoral

ROFUIP

Sedinta Consiliul profesoral

 
Aprobarea   Regulamentului intern Consiliul  de administratie

 Septembrie

2015

Procesul verbal al Consiliul de administratie

ROFUIP

Procesul verbal al Consiliul de administratie

 
Stabilirea atributiilor membrilor Consiliului de administratie

Presedintele Consiliului de Administratie in sedinta plenului

 sep.2015

Decizia interna

Lista atributiilor membrilor Consiliul  de administratie

ROFUIP

Regulamentul intern

 
Reorganizarea Consiliul  de administratie Directorul la propunerile venite din Consiliul Profesoral sep.2015 Decizia de constituire a Consiliul  de administratie

Hotararea Consiliul profesoral

Hotararea Consiliului reprezentativ al parintilor

Decizia primarului

Legea invatamantului 2011

 
Evaluarea periodica a activitatii membrilor Consiliul  de administratie  Presedintele CA - conform tematicii Semestrial

Rapoarte de autoevaluare

Raportul directorului

ROFUIP

Lista atributiilor membrilor Consiliul  de administratie

 
Elaborarea graficului si a tematicii  Consiliul  de Administratie Directorul si membrii Consiliului de Administratie  sep.2015 Graficul si  tematica  Consiliul  de administratie ROFUIP  
Elaborarea graficului si a tematicii  Consiliul  profesoral Directorul  sep.2015 Graficul si  tematica  Consiliul profesoral ROFUIP  
Constituirea consiliilor clasei Directorul , invatatorii , dirigintii 15 oct.2015 Procesul verbal la Consiliilor claselor

ROFUIP

Regulamentul intern

 
Constituirea comisiilor metodice Directorul  sep.2015 Decizie interna Fisa de incadrare  
Numirea sefilor comisiilor metodice Directorul cu consultarea membrilor comisiilor  sep.2015 Decizie interna

ROFUIP

Fisa de incadrare

 
Constituirea comisiilor pe domenii de activitate Presedintele consiliului de administratie  sep.2015 Proces verbal al consiliului de administratie , decizie interna

Regulamentul intern

Fisa de incadrare

 
Elaborarea programelor  de activitate anuale ale comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 15 oct.2015 Programele  de activitate anuale ale comisiilor metodice

ROFUIP

Regulamentul intern

 
Aprobarea programelor  de activitate anuale ale comisiilor metodice Consiliul profesoral 15 oct.2015

Proces verbal al sedintei

Consiliul profesoral

ROFUIP

Sedinta consiliului profesoral

 
Elaborarea programelor de activitate ale compartimentelor din scoala Secretar , Adm. financiar ,adm.de patrimoniu ,  personal auxiliar   sep.2015 Programele de activitate

Fisa postului

Regulamentul intern

Legislatie specifica

`
Constituirea CEAC

Directorul

Consiliul Profesoral

 sep.2015 Decizie interna

Regulament CEAC ,

ROFUIP

 
Numirea coordonatorului CEAC

Directorul

 sep.2015 Decizie interna

Regulament CEAC ,

ROFUIP

 
Numirea coordonatorului pentru programe si proiecte educative

Directorul

Consiliul Profesoral

 sep.2015 Decizie interna

Regulament CEAC ,

ROFUIP

 
Stabilirea formatiunilor pentru activitatile extracurriculare Coordonator pentru proiecte si programe 15 oct. 2015 Tabele nominale Regulamentul activitatilor extracurriculare  
Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare(tanad cont si de  prevederile referitoare la imbunatairea competentelor de lectura si a programului  Scoala -altfel) Cadrele didactice Calendarul activitatilor

Programele activitatilor extracurriculare ,

Listele de prezenta ,

rezultatele elevilor ,

Publicatii

Regulamentul activitatilor extracurriculare  
Monitorizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare

Directorul ,

Coordonator pentru proiecte si programe,

CEAC

Grafic de control Fise de asistenta pentru activitatile extracurriculare Regulamentul CEAC  
Evaluarea activitatilor extracurriculare si extrascolare

Directorul ,

Coordonator pentru proiecte si programe,

CEAC

Semestrial

Raport privind starea invatamantului ,

Procesele verbale ale consiliului profesoral

   
Organizarea colectivelor de elevi si distribuirea rolurilor in cadrul clasei

Invatatori ,

Diriginti

25 sep.2015 Organigrama claselor Regulamentul intern  
Numirea invatatorilor si a dirigintilor Directorul 02-04 sep.2015 Decizia interna    
Elaborarea orarului scolii Directorul 18 sep.2015 Orarele definitive pe ciclurile de invatamant Regulamentul intern  
Stabilirea componentei formatiunilor de studiu Director 18 sep.2015 Listele de inscriere avizate de director Regulamentul intern  
Repartizarea salilor de clase pentru anul scolar 2015-2016 Directorul 8 sep.2015 Schema claselor 2015-2016 Regulamentul intern  
Intocmirea fisei de incadrare a scolii

Directorul ,

Secretarul scolii

30 sep.2015 Fisa de incadrare 2015-2016

Deciziile ISJ

Deciziile interne PCU/PCO

 
Numirea comisiilor de corigenta Directorul

25 sep.2015

Decizia interna ROFUIP  
Completarea registrelor matricole , dupa examenele de corigenta si incheierea situatie scolare

Directorul ,

Secretarul scolii

8 sep.2015

Registrele matricole completate la zi Regulamentul intern  
Gestionarea corecta a actelor de studii Secretarul scolii permanent Registrul actelor de studiu Regulamentul actelor de studiu  
Elaborarea si transmiterea la timp a statisticilor , rapoartelor , informatiilor

Directorul ,

Director adjunct,

Secretarul scolii

permanent Registrul de intrari-iesiri    
Completarea cataloagelor scolare 2015-2016

Invatatori ,

Diriginti

18 sep.2015 Cataloagele avizate de director

Registre matricole ,

baza de date a scolii

 
Stabilirea serviciului pe scoala Directorul 18 sep.2015 Graficul serviciului pe scoala

Regulamentul intern

Orarul scolii

 
Constituirea consiliului elevilor Coordonatorul de proiecte 15 oct.2015 Lista consiliului elevilor ROFUIP  
Stabilirea programului de audiente

Directorul ,

Invatatori , Diriginti

22 sep.2015 Programul de audiente Regulamentul intern  
Distribuirea rechizitelor scolare Comisia rechizite  Sep-oct..2015 Proces verbal de distribuire Dosarele pentru rechizitele scolare  
Alocarea burselor pentru semestrul 1 Comisia burse 15 oct.2015 – daca e cazul         Proces verbal al sedintei consiliului de administratie Dosare pentru burse  
Monitorizarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere(cf. planului operational stabilit ) Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Sedinta Consiliul profesoral,

Regulamentul intern

 
Evaluarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Raportul comisiei Cataloage scolare  
Prelucrarea regulamentului intern si R.O.F.U.I.P. in cadrul colectivelor de elevi si parinti

Invatatori ,

Diriginti

25 sep.2015  - si a noului reg.dupa aprobare in CA. Proces verbal al sedintelor cu parinti

ROFUIP

Regulamentul intern

 
Validarea situatii scolare semestriale si a notelor la purtare sub 7 Consiliul profesoral ianuarie 2016 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare,

ROFUIP

 
Validarea situatie scolare dupa examenul de corigenta Consiliul profesoral 8 sep.2015 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Dosarele de corigenta ,

Cataloage scolare,

ROFUIP

 
Actualizarea avizierelor Directorul Permanent Dosarul avizierelor    
Actualizarea site-lui scolii Administrator site Permanent Dosarul site-lui    
Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale privind elevii si personalul scolii Secretarul scolii Permanent Registrul de evidenta al arhivei

Legea arhivelor

Programul compartimentului secretariat

 
III CURRICULUM

OBIECTIVE:

1.Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile elevilor si parintilor si standardele de calitate .

2.Implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei comisii metodice si al fiecarui cadru didactic .

3.Stabilirea CDS in functie de nevoile elevilor , de resursele umane si materiale ale scolii.

4.Centarea demersului educational pe elev si mentinerea rezultatelor scolare la un nivel cat mai ridicat .

Elaborarea planificarilor calendaristice anuale Cadrele didactice 18sep.2015 Planificarile anuale Programele scolare in vigoare  
Elaborarea planificarilor calendaristice(tinand cont si de  recomandarile de la consfatuiri  referitoare la imbunatairea competentelor ) Cadrele didactice 18 sep.2015 Planificarile semestriale Programele scolare in vigoare  
Proiectarea didactica a unitatilor scolare(tanad cont si de  prevederile referitoare la imbunatairea competentelor de lectura) Cadrele didactice sep. 2015 Proiectarea unitatilor de invatare Programele scolare in vigoare  
Avizarea documentelor de proiectare didactica

Directorul,

Sefii comisiilor didactice

sep. 2015 Documentele de proiectare avizate Regulamentul intern  
Elaborarea si avizarea programelor pentru disciplinele optionale 2015-2016 Cadrele didactice   Avizul inspectorilor de specialitate    
Administrarea si prelucrarea testelor initiale Sefii comisiilor metodice 25-30 sep. 2015 Fisele de analiza a testelor Programele comisiilor metodice  
Extinderea utilizarii metodelor interactive Sefii comisiilor metodice Permanent

Proiecte de lectie,

Fise de observare a lectiei

Programele comisiilor metodice  
Utilizarea programelor AEL Sefii comisiilor metodice Cf. Proiectarii didactice Programul de functionare a laboratorului AEL Programele comisiilor metodice  
Monitorizarea parcurgerii sistematice a planificarilor calendaristice si a programelor scolare

Directorul,

Sefii comisiilor metodice

CEAC

 

Graficul asistentelor la lectii,

Fisele de ovservare a lectiei

   
Realizarea programelor de educatie diferentiata(pentru copiii cu cerinte educative specifice si pentru elevii capabili de performanta)

Cadrele didactice,

Sefii de catedra

Permanent Programul de pregatire suplimentara Programele comisiilor metodice  
Stabilirea formatiunilor de studiu pentru pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performante scolare deosebite Profesorii de specialitate 30 oct. 2015 Listele elevilor selectati Programele comisiilor metodice  
Monitorizarea activitatilor de pregatire a elevilor capabili de performante scolare

Sefii comisiilor metodice,

CEAC

Lunar Fisele de moitorizare

Programele comisiilor metodice.

Regulamentrul CEAC

 
Evaluarea sistematica a elevilor Cadrele didactice Permanent Cataloagele scolare

Standardele de evaluare VIII,

Criteriile de notare V,VIII

 
Evaluarea stadiului si ritmicitatii notarii elevilor

Directorul,

Sefii comisiilor metodice

Lunar Informari in CA si in comisiile metodice

ROFUIP,

Programele comisilor metodice

 
Elaborarea programelor de pregatire a elevilor performanti pentru participarea la concursurile solare pe discipline de invatamant Profesorii de specialitate 30 oct. 2015 Programul de pregatire suplimentara Programeme comisiilor metodice  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESURSE UMANE

 

OBIECTIVE:

 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de predare-invatare-evaluare.
 2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale.
 3. Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de formare organizate de MEN,CCD si alti furnizori de formare continua.
 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale.
 5. Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare in conformitate cu legislatia in vigoare.
 6. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca.
Realizarea fisei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si asumarea fisei postului de catre angajatii scolii

Directorul

Consiliul de Administratie

8sept. 2015 Fisele postului actualizate

Codul muncii

Contractul colectiv de munca,

ROFUIP

 
Asigurarea sanatatii in munca a personalului angajat

Directorul,

Cadrul didactic cu atributii SSM

Calendarul SSM

Fise de instruire individula SSM,

Controlul medical,

Semnalizarea de evacuare

Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM,

Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor,

Fisa postului

 
Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane

Directorul,

Comisia de formare continua

30 oct. 2015 Strategia de dezvoltare a resurselor umane PDI  
Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane Consiliul de Administratie 31 oct. 2015 PV al sedintei CA

Regulamentul intern,

Sedinta CA

 
Prezentarea metodologiei gradelor didactice

Directorul,

Comisia de formare continua

30sept. 2015 PV al sedintei CP    
Intocmirea bazei de date privind formarea continua a cadrelor didacice

Comisia de formare continua,

Sefii comisiilor metodice

30 sept. 2015 Baza de date    
Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor metodice

Sefii comisiilor metodice

Calendarul activitatilor PV al comisiilor metodice Programele comisiilor metodice  
Monitorizarea activitatilor metodice

Directorul,

 CEAC

semestrial Fise de monitorizare

ROFUIP,

Regulamentul CEAC

 
Stabilirea instrumetelor si metodelor de evaluare aplicabile disciplinei Comisiile metodice 8 oct. 2015 PV comisii metodice

Programele scolare,

Programele comisiilor metodice

 
Monitorizarea aplicarii standardelor de evaluare si a criteriilor de notare

Directorul,

 CEAC

Permanent Fise de monitorizare Regulamentul CEAC  
Participarea invatatorilor si profesorilor la activitatile metodice ale cercurilor pedagogice

Cadrele didactice,

Sefii de comisii

Calendarul ISJ Fisa de prezenta Strategia de formare continua  
Participarea la conferinte, seminarii si simpozioane locale/interjudetene/nationale/internationale Cadrele didactice Calendarul specific

Diplome de participare,

Publicatii

Strategia de formare continua  
Stabilirea, valorificarea si publicarea temelor de cercetare colective sau individuale Sefii comisiilor metodice Mai 2016 Articole in publicatii ISBN Publicatii CCD  
Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice

Directorul,

 CEAC

Anual

Raport privind starea invatamantului,

RAEI

Strategia de formare continua  
Prezentarea Metodologiei miscarii personalului didactic 2014-2016 Directorul Calendarul ISJ PV al sedintei CA Sedinta CP  
Aplicarea Metodologiei miscarii personalului didactic Directorul Calendarul mobilitatii Documentelel de mobilitate Metodologiaimiscarii personalului didactic 2012-2013  
Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii Cadrele didactice Permanent Absenta reclamatiilor Codul deontologioc al cadrelor didacice  
Elaborarea fisei de evaluare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic la propunerile sefilor comisiilor met. Directorul 15 oct. 2015 Fisa de evaluare Fisa postului, OMECI 3597/2014
Aprobarea fisei de evaluare cu indicatori de performanta specifici postului Consiliul de Administratie 15 oct.. 2015 PV al sedintei CA Fisa postului, OMECI 3597/2014
Acordarea calificativelor anuale personalului angajat

Sefii comisiilor metodice,

 CA

sept  2015 Calificativele anuale Fisa postului, Fisa de evaluare
Rezolvarea contestatiilor/petitiilor conform legislatiei in vigoare

Directorul,

 CA

Permanent Raspunsul catre petenti    
Stabilirea  concediilor de odihna CA Ianuarie 2016

Planificarea concediilor de odihna,

PV al sedintei CA

Cererile de concediu, ROFUIP

 

V. RESURSE MATERIALE

 

OBIECTIVE:

 1. Fundamentarea , angajarea, ordonantarea si executia bugetului, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. Gestionare eficienta a resurselor financiare si materiale.
 3. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare.
 4. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii.
 5. Stabilirea prioritatilor in vederea reparizarii fondurilor, a mijloacelor fixe ai a obiectelor de inventar achijitionate.
 6. Eficientizarea activitatii de obținere a veniturilor extrabugetare.

 

Elaborarea planului anual de achizitii publice

Directorul,

Administratorul financiar,

Sefii de comisii metodice

15 ian. 2016 Planul anual de achizitii publice

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

Ghidul de achizitii publice

 
Elaborarea proiectului de buget al scolii

Directorul,

Administratorul financiar

16 nov. 2015 Proiectul de buget

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

PDI

 
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii Consiliul de Administratie ianuarie 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli,

Pv al sedintei CA

ROFUIP,

Regulamentul intern,

Sedinta  CA

 
Asigurarea incadrarii in creditele bugetare aprobate

Directorul,

Administratorul financiar

Permanent Evidente contabile Fisa postului administrator financiar  
Reducerea cheltuielilor pentru utilitati

Directorul,

Administratorul financiar

Permanent Evidente contabile Programul de reducere a cheltuielilor  
Monitorizarea activitatii financiar - contabile Director Saptamanal Note de serviciu Graficul de control al directorului  
Asigurarea manualelor scolare gratuite

Directorul,

Secretarul scolii

8 sept. 2015 Comanda de manuale

Resurse guvernamentale,

 
Monitorizarea utilizarii manualelor Secretarul scolii Semestrial Fise de monitorizare Programul compartimentului de secretariat  
Derularea programului Cornul si laptele Administrator de patrimoniu Permanent Decizie interna Resurse UE  
Asigurarea cu rechizite gratuie tuturor elevilor cu probleme financiare

Directorul,

comisia pentru rechizite

 Sept-oct. 2015 Dosarele pentru rechizite Resurse guvernamentale  
Reavizarea autorizatiei  sanitare de functionare Directorul 31 aug. 2015 Avizul DSP Calarasi Documentele de avizare sanitara  
Obtinerea autorizatiei de securitare la incendiu Directorul dec. 2015  Fise de monitorizare Graficul de control al directorului  
Realizarea reinventarierii anuale Comisia de inventariere si casare  01 dec. 2015 Liste de inventar

Legea contabilitatii nr. 82/1991,

OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

 
Finalizarea inventarierii Administratorul financiar 15 dec. 2015 Registrul de inventar OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Realizarea activitatii de casare Comisia de inventariere si casare 15 dec. 2015 PV de casare OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Monitorizarea activitatii de inventariere Directorul

01 dec. 2015

15 dec. 2015

Nota de serviciu OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Instruirea periodica a elevilor privind conservarea patrimoniului Cadrele didactice Semestrial PV al instructajului ROFUIP  
Intretinerea si reparatia mobilierului si mijloacelor de imvatamant Directorul Permanent Programul anual de intretinere a mobilierului si mijloacelor de imvatamant Bugetul scolii  
Igienizarea si amenajarea spatiilor de invatamant Directorul 11 sep. 2015 Programul anual de igienizare Bugetul scolii  
Evaluarea utilizarii resurselor financiare si materiale Directorul Anual Aport privind starea invatamantului Planul managerial  
VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE

OBIECTIVE:

 

 1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile locale, institutiile de cultura si de arta si organizatiile guvernamentale.
 2. Implicarea parintilor in activitatile solii
 3. Promovarea imaginii publice a scolii.
Colaborarea cu Primaria Com.Independenta  pentru finantarea si derularea proiectelor initiale Directorul Permanent Intalnirile directorului cu reprezentantii PCI PDI  
Incheierea parteneriatelor cu institutii si organizatii locale/judetene/natinale in vederea colaborarii pentru activitati extrascolare

Directorul,

Coordonatorul de programe educative

Sept.-oct. 2015 Proiectele de parteneriat PDI  
Organizarea sedintelor cu parintii si constituirea comitetelor de parinti ale claselor Coordonatorul de programe educative 25 sep.2015 Lista comitetelor de parinti ale claselor ROFUIP  
Constituirea Consiliului Reprezentativ al Parintilor Coordonatorul de programe educative 15 oct 2015 Lista membrilor CRP ROFUIP  
Desemnarea reprezentantului CRP in CA CRP 14 oct 2015 Decizia interna de constituire a CA

Sedinta CRP

ROFUIP

 
Elaborarea programului activitatilor extracurriculare si extrascolare Coordonatorul de programe educative 14 oct 2015 Programul activitatilor extracurriculare si extrascolare PDI  
Organizarea activitatilor culturale-artistice pentru elevi,parinti, cadre didactice si reprezentantii comunitatii

Coordonatorul de programe educative,

 Cadrele didactice

Calendarul activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare Resurse bugetare  
Implicarea parintilor in organizarea activitatilor extrascilare(excursii, vizite,apectacole) Coordonatorul de programe educative Permanent Proiectele activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare  
Consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate Profesorul psihopedagogic Saptamanal Programul de consiliere pentru parinti Programul cabinetului de consiliere  
Inventarierea , gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public Directorul Permanant Inormatii postate pe site-ul scolii Legea nr. 544/12.10.2001,  
Organizarea si desfasurarea audientelor directorului si cadrelor didactice

Directorul,

Invatatorii, dirigintii

Saptamanal Programul de audiente    
Actualizarea paginii Web

Directorul,

Webmaster

Semestrial Site-ul http://sc> Bugetul scolii  
Gestionarea relatiilor cu presa Purtatorul de cuvant al scolii Permanent Comunicate de presa Permanent  
Monitorizarea aparitiilor din mass-media scrisa si audiovizual Purtatorul de cuvant al scolii Permanent Dosarul de presa Permanent  

 

Intocmit ,                                                                                                                                                                            Director,

                                                                                                                                                                                            prof. Vasile Aurelia